Seznam vad a nedodělků: Osvědčené postupy, jak se vyvarovat předělávkám a realizovat projekty včas a kvalitně

Fieldwire Marketing Team imageFieldwire Marketing Team  •  

Blog Seznam nedodělků - telefon na stavbě

Přestože se předělávkám při stavbě nelze vyhnout, ať z důvodu nových požadavků ze strany klienta, nebo z důvodu nečekaných komplikací, díky lepší komunikaci jim lze předcházet nebo je snadněji zvládat. Dobrá aplikace pro řízení stavby může stavebním týmům usnadnit zaznamenání a opravu vad. Proces řešení vad a nedodělků tak bude rychlejší a finančně efektivnější.

Pochopení všech kroků, které jsou potřeba k vyřešení vad a nedodělků a zavedení osvědčených postupů pro to, aby se informace dostaly ve správný čas ke správným lidem, může generálním dodavatelům, subdodavatelům, investorům i projektantům ulehčit předání díla. V tomto článku se s vámi podělíme o cenné tipy, jak zefektivnit proces řešení vad a nedodělků.

Co je to seznam vad a nedodělků?

Seznam či soupis vad a nedodělků, je důležitou součástí předání stavby. Jedná se o dokument, kde jsou zaznamenány všechny práce, které je potřeba provést nebo opravit, aby mohl být stavební projekt dokončen. Položky na tomto seznamu typicky zahrnují drobné úpravy a opravy, informace,co je třeba opravit, otestovat, doplnit nebo odstranit, aby bylo zajištěno, že konečný výsledek bude odpovídat požadovaným specifikacím.

Zaznamenání vad a nedodělků

Když je stavba z 99 % dokončena, investor, projektant a generální dodavatel spolu projdou celé dílo, nebo jeho část, aby sepsali případné vady. Takto zaznamenají veškeré vady a nedodělky.

Generální dodavatel sepíše všechny vady nalezené na stavbě do výkazu a doplní do něj fotografie a jejich umístění v plánech. Projektant pak výkaz zkontroluje a potvrdí, zda obsahuje všechny položky prodiskutované během kontroly stavby. O vadách je pak informován odpovědný subdodavatel, který bude mít na starost jejich včasnou nápravu.

Kdo je odpovědný za vyřešení vad a nedodělků?

Všichni partneři zainteresovaní na projektu hrají důležitou roli při řešení vad a nedodělků. Někteří se budou podílet více na pořizování soupisu, jiní zase více na odstraňování samotných vad.

Generální dodavatel projde s investorem a projektantem stavbu a pořídí soupis vad a nedodělků. Pak přidělí jednotlivé položky na seznamu příslušným subdodavatelům, aby je opravili. Je povinností generálního dodavatele informovat investora o vývoji oprav a subdodavatele o položkách na seznamu vad a nedodělků.

Subdodavatel musí vady na seznamu opravit. Úkolem subdodavatelů je opravy provést efektivně, a urychlit tak proces předání stavby. Subdodavatelé musí zajistit, že práce, které provedou, budou v souladu se specifikacemi ve výkresech od architektů nebo projektantů, aby se předešlo zbytečným předělávkám nebo rozporům.

Investor stavebního projektu by měl být přítomen kontrole v různých fázích stavby, aby byl obeznámen s tempem postupu prací. Investor musí při dokončení projektu odsouhlasit seznam vad a nedodělků a ujistit se, že všechny uvedené položky byly vyřešeny.

Od počátku projektu až do jeho konce je povinností architektů, projektantů a inženýrů ujistit se, že všechny části stavby odpovídají schváleným výkresům se specifikacemi a že vše funguje, jak má. Musí se zúčastnit závěrečných kontrol stavby, aby odsouhlasili položky na seznamu vad a nedodělků a potvrdili, že dokončená stavba odpovídá původním výkresům.

Seznamy vad a nedodělků: osvědčené postupy

Generální dodavatel: Přidávání položek na seznam vad a nedodělků přímo ze stavby

Generální dodavatel by měl při zahájení prací na projektu také vytvořit seznam vad a nedodělků. Ten může sloužit jako kontrolní seznam pro řešení vad a nedodělků. Vždy když generální dodavatel provede kontrolu stavby a objeví vadu, měl by ji okamžitě zaznamenat pro další diskuzi s investorem a/nebo subdodavateli. Neměl by nechávat informování o vadách a nedodělcích až na konečnou fázi projektu. Generální dodavatel může k záznamu vad přímo na stavbě využít software pro řízení stavby, jako je například Fieldwire, a vytvořit v projektu seznam vad a nedodělků, kde může označovat konkrétní subdodavatele. Generální dodavatel může během pár vteřin vytvořit výkaz o vadách a nedodělcích nebo denní stavební výkaz určený konkrétní profesi a pár kliknutími je zaslat subdodavateli. Pravidelné opakování tohoto postupu pomůže generálním dodavatelům předat dokončený projekt rychleji, protože čím více vad a nedodělků se vyřeší okamžitě, tím méně je jich třeba řešit ke konci projektu. Takový postup je mnohem efektivnější, než si během kontroly stavby ručně psát poznámky a pak je zanášet do počítače a posílat je přílohou e-mailu subdodavatelům do kanceláře.

Subdodavatel: Prioritizace úkolů

Subdodavatelé musí přesně vědět, co mají dělat, aby vyřešili vady zapsané na seznamu vad a nedodělků. Být informování o tom, v čem vady spočívají, ale také kdy, kde a proč musí být řešeny. Pro to, aby měli subdodavatelé vždy přístup k potřebným informacím, by měl být software pro řešení vad a nedodělků jako Fieldwire fungovat jako jedinýý zdroj pravdy, kde stavební týmy naleznou všechny informace o konkrétním projektu. Například, když je subdodavateli na stavbě přiřazena položka ze seznamu vad a nedodělků, obdrží okamžitě oznámení. Může si v aplikaci Fieldwire na chytrém telefonu nebo tabletu položku rozkliknout a podívat se na její přesné umístění v plánu, počet potřebných člověkohodin a termín dokončení. Při řešení vady může subdodavatel přes aplikaci Fieldwire zasílat generálnímu dodavateli zprávy, fotografie nebo videa, a informovat ho tak o postupu prací. Takto se položky na seznamu vad a nedodělků efektivně vyřeší, všichni budou vědět, co mají dělat, a nekonečné přeposílání e-mailů k informování o změnách nebude zapotřebí.

Investor: Využití postupu řešení vad a nedodělků ke sledování pokroku prací

Osvědčeným postupem pro investory je položit generálnímu dodavateli během kontroly stavby sérii otázek, které mohou odhalit další možné vady či nedodělky. Mezi otázky na možné vady, které může investor položit, patří: „Fungují všechny zásuvky správně?“ Nebo: „Byl použit správný nátěr?“ Pokud je odpověď „ne“, musí generální dodavatel vytvořit novou položku či položky na seznamu vad a nedodělků, aby je subdodavatelé dořešili.

Díky používání aplikace pro řízení stavby ke zvýšení transparentnosti komunikace mohou investoři sledovat stav stavby ještě před její kontrolou. Nastavení úrovní oprávnění v softwaru pro řízení stavby, které dávají investorovi (a pouze jemu) možnost ověřit si položky na seznamu vad a nedodělků, pomůže postupovat na projektu v souladu s požadavky investora, smluvními specifikacemi i původními plány.

Projektant: Ověření, že položky na seznamu vad a nedodělků odpovídají konečným výkresům

Nepřetržitou komunikací s investorem za účelem sladění očekávání mohou architekti, projektanti a inženýři zajistit, že závěrečná kontrola stavby bude bezbolestná a ve své podstatě velmi malá. Vytvoření série osvědčených postupů pro řešení vad a nedodělků a jejich dodržování je zásadní pro to, aby na seznamu vad a nedodělků nezůstala žádná položka a stavební projekt byl dokončen včas. Mít šablony a kontrolní seznamy po ruce může také pomoci, aby kontrolní prohlídky byly přesné, pořizování výkazů snadné a aby byl proces předání rychlejší.

Šetřete čas a používejte pro vytváření seznamů vad a nedodělků šablony

Na blížící se termín kontroly stavby se můžete připravit tak, že snadno shromáždíte všechny podklady v aplikaci pro řízení stavby Fieldwire. Vytvořte úkoly k položkám napříč stavbou, ať už se jedná o úkol pro konkrétní profesi, na konkrétním místě, v konkrétní místnosti, či budově. Každý úkol může obsahovat podrobné poznámky, pokyny nebo kontrolní seznamy, aby každý dodavatel přesně věděl, co je třeba dokončit (a v jakém pořadí). Každá šablona kontrolního seznamu se uloží do aplikace Fieldwire, takže můžete rychle přidat stejný kontrolní seznam do jakéhokoli jiného podobného úkolu nebo vzorového seznamu vad a nedodělků v projektu.

Když jsou úkoly vytvořeny a vy jste připraveni začít s kontrolou, vezměte si šablonu seznamu vad a nedodělků s sebou v mobilu na stavbu. Projektové údaje si můžete v aplikaci Fieldwire zobrazit, i když jste offline. A pokud na seznamu uvidíte nějakou nedořešenou položku, zaznamenejte všechno v aplikaci a dejte svému týmu vědět, je třeba ještě něco dokončit. Když se znovu připojíte k WiFi, projekt se aktualizuje, včetně všech nových údajů, které jste přidali, když jste byli na stavbě, a vaši dodavatelé obdrží oznámení. Abyste se ujistili, že váš tým přesně ví, co hledat, všechny vady vyfotografujte a přidejte je přímo do komentáře k úkolům. Veškerý obsah přidaný do úkolů je označen časovým razítkem a všem zúčastněným jsou okamžitě rozeslána oznámení. Pokud se nějaké položky nachází na více místech, úkoly lze rovněž snadno duplikovat. To je obzvlášť užitečné, pokud umístíte úkoly přímo do výkresů, aby nebylo pochyb o tom, kde se každá vada nachází.

Po kontrole můžete v aplikaci Fieldwire snadno vytvořit výkaz. Naučte se vytvářet výkazy vad a nedodělků díky tomuto článku na našem blogu (v angličtině).

Začněte hned teď

Software pro řízení a správu stavby

Více než 1 000 000 projektů po celém světě

Pomáhá největším stavebním společnostem na světě se snazším řízením stavby
proNobis
Spie
Po Sluzby
KRAVCiV
COBAP
FERI
KASTEN
EZH
Speller Metcalfe
NGE
Centrum Property
SOLIDUM
Colsys
Morguard
Clark Construction